Standardy Ochrony Małoletnich

Zarządzenie Nr 1 / 2024
Dyrektora
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy
z dnia 15.02.2024r.

w sprawie wprowadzenia

STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH”

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) Dyrektor CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy zarządza, co następuje:

§ 1
Mając na uwadze potrzebę uregulowania procesu składania i rozpatrywania skarg związanych
z podejrzeniem krzywdzenia dzieci przez rodziców, opiekunów prawnych, pracowników instytucji kultury lub inne osoby wprowadza się
„STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi instytucji kultury.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pobierz dokument: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Skip to content