REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych, sekcjach zainteresowań, warsztatach organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy 2023/2024

I. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy (CKiS „Ziemowit”) jest:   – zamieszkiwanie na terenie gminy Kruszwica lub uczęszczanie do placówek oświatowych na terenie gminy Kruszwica,
  – zgłoszenie uczestnika zajęć w okresie prowadzenia zapisów do sekcji i zespołów,                             
  – zapoznanie się z obowiązującym regulaminem zajęć, 
  – akceptacja postanowień niniejszego regulaminu poprzez złożenie u instruktora prowadzącego zajęcia wypełnionej karty uczestnictwa.                                                             
 2. Terminy naboru ogłasza dyrektor CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy poprzez ogłoszenie na stronie internetowej ( www.facebook.com/ckis.Ziemowit ) i tablicy ogłoszeniowej w siedzibie przy  ul. Niepodległości 43.
 3. CKiS „Ziemowit”  zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią podczas zajęć.
 4. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do zajęć decyduje kolejność zgłoszeń oraz instruktor na podstawie przeprowadzonego naboru. 
 5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia na karcie uczestnictwa przez rodziców lub opiekunów prawnych, w którym wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w wybranej formie zajęć oraz wskazują na dobry stan zdrowia dziecka.
 6. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

II. Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się w klubie „Popiel” przy ul. Kujawskiej 12 w Kruszwicy według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku. 
2. CKiS „Ziemowit” zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
3. CKiS „Ziemowit” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora o czym powiadomi uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów. 
4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 kolejnych zajęciach albo powtarzająca się częsta nieobecność będzie powodem do wykreślania z zajęć.
5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktorów prowadzących i odnotowywana w dzienniku zajęć.
6. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć.
7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).

III. Obowiązki uczestnika zajęć.

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. 
2. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
3. CKiS „Ziemowit” nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki                z udziałem uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć.
4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych  norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
5. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub innego pracownika CKiS „Ziemowit”.
6.  Reprezentowanie  CKiS „Ziemowit” w koncertach, konkursach, przeglądach i innych wydarzeniach kulturalnych.

IV. Postanowienia ogólne

1. CKiS „Ziemowit” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia

2. Uciążliwi – utrudniający korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu, uczęszczający na zajęcia nieregularnie – uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
3.  Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę zajęć.

4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego  użytkowania wyposażenia sali zajęć ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.

5. Za wszelką szkodę wyrządzoną przez niepełnoletnie dziecko przebywające na terenie budynku, a nie znajdujące się na Sali zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

6. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w pełnej wysokości w terminie i na zasadach ustalonych przez dyrektora CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy.

7.   Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom / rodzicom lub opiekunom osób niepełnoletnich osobiście, na tablicy ogłoszeń przy ul. Kujawskiej 12 oraz na stronach internetowych:  www.facebook.com/ckis.Ziemowit   i   www.ckis-ziemowit.pl                                                                         

Regulamin obowiązuje od 2 października 2023 roku.


           

Skip to content