OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r, ( Dz.U.2018, poz.1000)
zawiadamiam o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy:
IOD – Katarzyna Henzler
Kontakt – inspektor@cbi24.pl


Facebook. Instytucja kultury

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest……………………………………. (adres: ………., e-mail: ……..…., nr tel. …………….).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: ……………………… lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikowaniem w serwisie społecznościowym Facebook na fanpage’u instytucji kultury zdjęć dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez tę instytucję/konkursach organizowanych przez tę instytucję, w celu promowania działań dotyczących organizacji zajęć/konkursów, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu w ramach prowadzenia działalności kulturalnej.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, tj. przez okres … Dane osobowe zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody oraz wniesienia żądania realizacji prawa do usunięcia danych osobowych.
6) Państwa dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska w dniu 10 lipca 2023 r. wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do tego państwa trzeciego zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia swoich danych;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
8) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
9) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. …………………….. a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą ujawniane użytkownikom serwisu społecznościowego Facebook (odbiorcom fanpage’a), a także dostawcy serwisu społecznościowego Facebook, tj. Meta Platforms, Inc.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ……………. moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w rodzaju: wizerunek w związku z publikowaniem w serwisie społecznościowym Facebook na fanpage’u instytucji kultury zdjęć dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez tę instytucję/konkursach organizowanych przez tę instytucję, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*niepotrzebne skreślić
………………………………..
(data, czytelny podpis)
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
W związku z publikowaniem w serwisie społecznościowym Facebook na fanpage’u instytucji kultury zdjęć dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez tę instytucję/konkursach organizowanych przez tę instytucję, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
_____________________________________________
_____________________________________________
(zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych/uczestnika pełnoletniego, data, podpis)
* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
(kliknij i pobierz dokument)

Promowanie działalności na stronie internetowej.
Instytucja kultury

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest……………………………………. (adres: ………., e-mail: ……..…., nr tel. …………….).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: ……………………… lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikowaniem na stronie internetowej zdjęć dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez instytucję kultury/konkursach organizowanych przez instytucję kultury, w celu promowania działań dotyczących organizacji zajęć/konkursów, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu w ramach prowadzenia działalności kulturalnej.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia swoich danych;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych, w przypadku jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
10) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj.
…………………….. a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą udostępniane odbiorcom strony internetowej.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ……………. moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w rodzaju: wizerunek w związku z publikowaniem na stronie internetowej zdjęć dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez instytucję kultury/konkursach organizowanych przez instytucję kultury, w celu promowania działań dotyczących organizacji zajęć/konkursów, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu w ramach prowadzenia działalności kulturalnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, ze zm.).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*niewłaściwe skreślić
………………………………..
(data, czytelny podpis)
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
W związku z publikowaniem na stronie internetowej zdjęć dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez instytucję kultury/konkursach organizowanych przez instytucję kultury, w celu promowania działań dotyczących organizacji zajęć/konkursów, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu w ramach prowadzenia działalności kulturalnej wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w publikacjach zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.
*niewłaściwe skreślić
……..…………………………………………………
………………………………………………………
(zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych/uczestnika pełnoletniego, data, podpis)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
(kliknij i pobierz dokument)

Publikacja danych laureatów konkursu.
Klauzula informacyjna

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest……………………………………. (adres: ………., e-mail: ……..…., nr tel. …………….).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: ……………………… lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia na stronie internetowej wyników konkursu pt. ………………… (dane laureatów).
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas ogłoszenia wyników i promocji konkursu pt. …………………
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia swoich danych;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
10) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. …………………….. a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione odbiorcom strony internetowej.
ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* na stronie internetowej w rodzaju: imię i nazwisko, … w celu udostępnienia wyników konkursu pt. ………………… (dane laureatów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, ze zm.).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*niewłaściwe skreślić
………………………………..
(data, czytelny podpis)
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
(kliknij i pobierz dokument)

Zajęcia. Instytucja kultury.
Obowiązek informacyjnym

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest……………………………………. (adres: ………., e-mail: ……..…., nr tel. …………….).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: ……………………… lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć prowadzonych przez instytucję kultury.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) i służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. …… lat.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO;
e) prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
9) Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych. Ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.
10) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. …………………….. a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(kliknij i pobierz dokument)

Konkurs. Instytucja kultury.
Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest……………………………………. (adres: ………., e-mail: ……..…., nr tel. …………….).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: ……………………… lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) i służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. organizacji konkursu.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu pt. …………………
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO;
e) prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
9) Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych. Ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.
10) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. …………………….. a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(kliknij i pobierz dokument)

 


 Klauzula informacyjna – przesłanka umowy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu “Ziemowit” w Kruszwicy, ul. Niepodległości 43, 88-150 Kruszwica, tel.+48 52 351 53 70.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odboircami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.


Publikacja danych laureatów konkursu. Klauzula informacyjna

Skip to content