KORTY TENISOWE

Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” posiada dwa korty do tenisa ziemnego bez zadaszenia

CENNIK USŁUG KORTY TENISOWE

Korzystanie z kortów w okresie od maja do 31 października

Cennik:
Bilet normalny:
po godz. 16:00 – 18,00 zł/godz. za kort
do godz. 16:00 – 15,00 zł/godz. za kort

Bilet ulgowy:
po godz. 16:00 – 13,00 zł/godz. za kort
do godz. 16:00 – 8,00 zł/godz. za kort

Ulga przy okazaniu legitymacji szkolnej/studenckiej.

W celu sprawniejszego działania kortów prosimy o wcześniejszą rezerwację danego kortu pod numerem telefonu 518 225 540.
Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia rakiet i piłeczek.

Regulamin korzystania z kortów tenisowych Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy

I Postanowienia ogólne
1. Zarządcą kortów tenisowych jest jednostka budżetowa Gminy Kruszwica Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”, dalej zwana CKiS „Ziemowit”
2. Korty tenisowe są czynne w sezonie od świtu do zmroku.
3. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania. Mieszkańcy gminy Kruszwicy oraz placówki oświatowe z terenu gminy mają pierwszeństwo w korzystaniu z kortów tenisowych.

II Rezerwacja kortów tenisowych
1. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście w recepcji Hotelu Sportowego przy ul. Poznańskiej 17 w Kruszwicy, bądź telefonicznie pod numerem: 52 351 52 33.
2. Rezerwacji można dokonywać z wyprzedzeniem maksymalnie 10 dni. Każdy użytkownik kortów ma prawo do złożenia w tygodniu kalendarzowym maksymalnie dwóch rezerwacji z wyprzedzeniem. Ograniczenie ilości rezerwacji nie dotyczy rezerwacji składanych w dniu korzystania z kortu. W ciągu jednego dnia nie można zarezerwować więcej niż 3 godzin.
3. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 6 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane, rezerwujący może zostać obciążony opłatą jak za grę.
4. Zarządca uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji, oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
5. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny, nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
6. Zarządca ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje tak odwołane, Zarządca nie odpowiada finansowo.

III Opłaty za korzystanie z kortów
1. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Dyrektor CKiS „Ziemowit”. Obowiązujący cennik znajduje się recepcji Hotelu Sportowego i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
2. Opłatę można uiścić przed wejściem na kort tenisowy lub zaraz po zakończonej grze.
3. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, uporządkowanie kortu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.
4. W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych (uniemożliwiających grę) po wejściu na kort tenisowy użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty proporcjonalnej do wykorzystanego czasu gry.

IV Szkółki tenisowe oraz zajęcia z instruktorami
1. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie za zgodą Dyrektora CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy i na zasadach niniejszego regulaminu. Użytkownik prowadzący działalność w tym przedmiocie, zobowiązany jest do podpisania odpowiedniej umowy z CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy, określającej warunki finansowe i dodatkowe zasady korzystania z kortów.
2. Użytkownik, który prowadzi na kortach tenisowych płatne lekcje, instruktaż, treningi etc. organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Użytkownik taki ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku takich zajęć.
3. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc. może odbywać się tylko i wyłącznie na korcie nr 2 (od strony jeziora). Na korcie nr 1 zajęcia takie mogą się odbywać w sytuacjach wyjątkowych tylko za zgodą Dyrektor CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy.

V Zasady korzystania z kortu tenisowego
1. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych.
2. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla ziemnego kortu tenisowego.
b) Bezwzględnego stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
d) Zachowania czystości i porządku.
e) Zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.
f) Po zakończeniu gry do załatania powstałych ewentualnie dziur oraz wyrównania całej nawierzchni kortu specjalistyczną siatką.
3. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) Korzystania z kortów wilgotnych, w których podczas biegania robią się dziury.
b) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
c) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, a także palenia tytoniu.
d) Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych.
e) Wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
f) Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników.
g) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

VI Postanowienia dodatkowe
1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
2. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane jest wyłącznie uzyskaniem zgody Dyrektora CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę, zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
5. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
6. Dyrektor CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy zastrzega sobie prawo do jednostronnego unieważnienia rezerwacji, karnetów i umów uprawniających do korzystania z kortów tenisowych, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych.

VII Postanowienia końcowe
1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.
2. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, lub Dyrektorowi CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy.
4. Regulamin dostępny jest w recepcji Hotelu Sportowego przy ul. Poznańskiej 17 w Kruszwicy lub na stronie internetowej CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy www.ckis-ziemowit.pl.